sobota 18. června 2011

Bez pomoci mikronukleárních náloží by ocelová konstrukce nespadla tak snadno!

Na snímku jsou vyznačeny krátery po demolici budov,vytvořené mikronukleárními náložemi ze suterénů.

 Světlá barva kancelářských papírů v ulicích kolem WTC dokazuje,že v demolovaných budovách nebyl oheň.
Hustá bílá mlha,líně se pohybující kolem dosud stojících věží,byla vytvořena po výbuších mikronukleárních
náloží u základů obvodových sloupů!
Na přítomnost mikronukleárních náloží již při prvním pokusu o demolici severní věže WTC upozornil  bývalý
pracovník izraelské firmy Dimona Mordechaj Vanunu,který byl přizván k pomoci ing.Philu Schneiderov,který měl vyhodnotit působení výbušnin v této velmi nevydařené destrukci.Organizátoři tehdy netušili,že on již při svém nuceném pobytu na vojenské,letecké základně Mathers Air Force Base tam viděl pro něho, zatím neznámou výbušninu,a pamatoval si její iniciály.Druh této výbušniny mu tedy vysvětlil Vanunu i s jeho
znalostmi!
Když byl ing.Schneider vyzván,aby označil jako původce Araby,tak se ohradil a nepodlehl nátlaku.
Proč se první demolice nepovedla?Už samotné složení takové zbraně neumožňlo tak rozsáhlé poškození,
jak si představovali organizátoři.U tohoto typu již nerozhoduje kritické množství uranu,protože jej nemá.
Je to tak zvaná čistá,vodíková,prostá radioaktivity po jejím spuštěníJenže její izotopy svými reakcemi ve vysoké teplotě uvolňují paprsky alfa a neutrony.Tyto paprsky jsou jaderné od atomu helia,které má dva
neutrony a dva protony,ale bez elektronů.Mohou je však posbírat cestou do živého organismu,což také
zapříčinilo těžké poškození zdraví u tisíců lidí na Dolním Manhattanu 11.září 2001.Jsou vysoce ionizační a mohou vdechnutím způsobit děsivé poškození živých buněk,zejména rakovinu plicního laloku,šedý zákal,
leukemii i nestálost genů.Avšak záření těchto paprsků v délce 1 mikrometru ohrožuje lidské tělo pouze
slabým ozářením a porušením oděvů.
Dr.Cahill však po události dokázal,že i nejjemnější částečky tohoto záření mohou projít filtry záchranářů,
kteří je věršinou prý ani neměli!
V lidském těle jsou alfa paprsky již těžko zjistitelné,neboť po výbuchu mikronukleárních náloží civilní,Gejgrův
protisměrný počítač má velmi jemný filtr a brzy se znečistí,protože se paprsků musí téměř dotýkat.Stane se
tak nepoužitelný až do jeho vyčistění,nebo vykazuje i záporné hodnoty.Navíc pracovníci FEMY s těmito
přístroji měli ještě 10 denní výluku k údivu odborníků,sledující jejich odchod z Dolního Manhattanu na
venkov!Asi tam hledali větší uplatnění,ale spíše rozhodli američtí organizátoři události.
http://portland.indymedia.org/en/2006/06/341768.shtml

*Mikronukleární nálože jsou sestaveny z deuteria a lithia 6 se třemi protony a třemi neutrony.Protože se
lithium 6 vyrábělo z plutonia,jejichž zásoby se ztenčují,tak dnes se používá lithium 7 se třemi protony a čtyřmi
neutrony,které se musí dočasně obohacovat přes určitou kaskádu rtutí.Směs deuteria a lithia se využívá
v tuhém stavu a i jejich jadernými reakcemi vzniká další izotop vodíku tritium.V jejich implozivních typech
je štěpení primární a cílem je vysílat x paprsky,které se použijí k sekundárnímu stlačení,musejí se však vyhnout neutronům z primárního štepení  před tím,než budou stlačeny!Rozhodující roli pro vyzařování
x paprsků při štěpení má obal vnější vrstvy z uranu 238,jenž zpomalí neutrony a vrací je k sekundárnímu
stlačení a nazývá se mezistupňová obměna přenosu x paprsků,pomocí neutronů a horkých plynů z vysoce
stlačených výbušnin.Sekundární stlačení obsahuje nejen zapálení,ale i další štepení paprsků beta,vyzářených
již z tritia a tímto postupem zvýšily energii z 5,7 keV na 18,6 keV!
Protože zde není uran 235,ale pouze izotop 238 v obalu vnější vrstvy v malém množství,tak nevznikne
kritické množství materiálu,a mohou být velikosti i malé třešně,ale s typickou fůzí energetického vzorku.
Tyto zbraně umístěním u obvodových sloupů obou věží,obvodové sloupy nahřály tak,aby později nebránily
demolici jádra nukleární zbraní.Ale u budov 6 a 7 základy úplně podtrhly,a způsobily demolici.  U všech budov těmito výbuchy ohraničily krátery podle dřívějších suterénů a trosky tam uschovaly ještě 20 násobek tritia k přiznané nejvyšší hodnotě u budovy 6.
Typickým znakem následků je výbuchem přesně vymezený kráter s následným,hustým deštěm od interakce s atmosférou a s bělošedým povlakem na hladině zaplněného kráteru,větrný poryv a ohnivá koule podle velikosti nálože(na Bali 14.10 2002 Tim Johnston zaznamenal výšku 10 pater a na
stejném místě Allen Joseph,200 m od epicentra výbuchu zažil následný poryv).Odborníky překvapila
nepřítomnost radioaktivity,i když průběh události naznačoval vysokoenergetický materiál!
V události 911 bylo však náloží mnoho(u každého obvodového sloupu,tedy 234), proto tam vznikla ohnivá koule vysoká 100 m.
http://www15.ocn.ne.jp/~oyakodon/newversion/hb1.htm
*Lithium je velmi slabě hustý kov,s poloviční hustotou než voda,ale prudce s ní reaguje.Je náchylné ke
spontánímu zapálení,při čemž ohni propůjčuje krásnou červenou barvu.Ale když hoří tak oslňuje bílou
barvou.U těchto zbraní lithium nahrazuje rozbušku,ale nevytváří paprsky gama.V tuhém stavu má střibřité    vzezření a svou spontánností je doslova předurčeno splnit přání vojenských konstruktérů modifikovaných
zbraní hromadného ničení!Celkem apatičtí lidé vracející se ze zaměstnání ze zničených budov na Ground Zero,byli celí bílí od zplodin prvku v aerosolu.
http://www.fas.org/nuke/intro/nuke/lithium.htm
Rozhodující pro poškození zdraví na WTC mohla mít úroveň tritia,vyrobená touto mikronukleární náloží,
ale zkušení odborníci ji z velké části odplavili deštěm v 10-denní přestávce měření.Ten byl nastartován
interakcí nukleárního výbuchu s atmosférou,kdy se spustil vydatný,třídenní déšť,ale i mlžením 16 miliony litrů vody nad zbořeništěm.
Nejdříve naměřili 0,174 nC/l vody,ale po přestávce již 3,53 nC/l vody.Dr.Ward vypočítal,že tímto odplavením se odstranila většina tritia a byla by 55 x vyšší,to je 194 nC/l vody.
Alfa paprsky lze zamlčet,když je neměřili kvůli záporným hodnotám Gejgrova protisměrného počítače,
jenž mohl mít velmi jemný filtr znečištěný,protože si nevzali vojenský,protisměrný Gejgrův počítač u kterého
znečištění nehrozí!Nemoce plicního laloku lze svézt na azbest a koktejl toxických látek!
Tato zbraň je tedy velmi dobře použitelná pro operace,kde by případná radioaktivita prozradila iniciátora,
jako zde 11.září 2001.

čtvrtek 16. června 2011

Nejstabilnější budovy světa,byly věže WTC.

Každá z nich byla postavena z prvotřídní oceli již v 70 letech.Konstrukční systém byl odvozený od budovy IBM
v Seatlu a byl impozantní ve své jednoduchosti.Jeho úžasnou stabilitu zajišťovalo jádro budovy o velikosti
27 x 41 m,čtyřiceti sedmi ocelovými sloupy s 10 cm silnými stěnami,až do poloviny výšky budovy.Tyto sloupy
byly zakotveny do skalního podloží.Sloupy uvnitř tohoto jádra měli rozměr 90 x 40 cm a ohraničovaly prostor
výtahů (52 v každé věži).Na vnější straně jádra již byly sloupy rozměrnější 130 x 55 cm,k nimž byly spojkami
připevněny stropní ocelové nosníky ve tvaru I s rozměry 75 x 40 cm.Druhý konec těchto nosníků byl rovněž
spojkami upevněn, ale jen na každém druhém obvodovém sloupu budovy,o velikosti 40 x 40 cm a bylo jich celkem 234 kusů.Vzdálenost mezi těmito sloupy byl jeden metr,takže stropní nosníky byly od sebe 2 m a při
jejich mohutnosti se nemohli běžným ohněm prohnout,ale přesto jsou na snímcích prohnuté kupodivu navíc
na stranu do poloviny kruhu!
Každá trojice sloupů byla již při montáží zpevněna silnou ocelovou deskou a tak umísťovaná s ní pod každým
stropem ve vzájemné svislé vzdálenosti 3,7 m.Půdorys každého patra na dvou delších,protilehlých stranách budovy,vytvářel pod vysokými stropními nosníky obrovské prostory bez podpěr 10 x 18 m a 10 x 10 m.
Celková hmotnost ocelové konstrukce na každé věži byla 100 000 tun a podle statiků byla dvacetkrát
předimenzována!Měla totiž při své výšce 415 m odolávat i tornádům z jakéhokoliv směru a rychlosti větru
do 160 km.Navíc pod hliníkovým obvodovým pláštěm celé budovy,byla zevnitř  připevněna na obvodových
sloupech ještě  kovová síťovina!
*Podle týdeníku Engeneering News Record,tato konstrukce byla schopna unést navýšení užitečné zátěže
až do 2 000 %,než staticky selže.Navíc na každé její straně byla schopna vynést dočasnou nepřítomnost
obvodových sloupů i s jedním rohovým sloupem!Tento odborný časopis má u 1,5 milionu amerických inženýrů
velmi dobrou pověst.Proto můžeme věřit informaci jednoho z vedoucích inženýrů na výstavbě severní věže
Johna Skillinga,že když se nalijí do věže až po okraj pohonné hmoty,tak i po ohni zůstane struktura zachovaná!
Naopak jeho mladší kolega,který byl v době výstavby jeho obchodním partnerem Leslie E.Robertson,zmiňuje
okolnosti,které tehdy nebrali v úvahu-náraz letadla.Dnes již víme,že tento úder nezpůsobil pád věže!Jeho firmě
byla proto umožněno získat od Národního institutu pro standarty a technologie(NIST)pracovní zakázku,smluvně
závaznou!Leslie musí být tedy hodný a spolupracovat s vládou!
Velmi výhodnou nabídku pro příznivce Oficiální zprávy učinil milionář Jimmy Walter,který nabízí celý milion
dolarů tomu,kdo dokáže demolici WTC bez výbušnin!
Takovéto vysoké budovy lze shodit pouze odspodu obvyklým podtržením základů speciálními výbušninami,
zmiňované v článku o použitých technologiích.
I takto fenomenální budova měla své nedostatky.Když pomineme ekonomické nedostatky,vyplývající již z obtížné
dostupnosti jednotlivých kanceláří a tudíž i proto malé přitažlivosti pro různé instituce i vysoké nájmy,tak již zbývá
popsat velikou slabinu ocelových konstrukcí v blízkosti moře.Jeho vlhkost již od počátku  po výstavbě a  zejména po instalaci azbestových desek na ocelové prvky se zatím projevovala skrytě.Azbest měl původně bránit
chemickým reakcím mezi ocelí a mědí.Předpokládaná úspěšnost tohoto dokonalého izolátoru však nezabránila
dalšímu poškození oceli od zmíněné vlhkosti,které ji nezabránilo ani odstranění azbestu na polovině výšky věží,
neboť tato vlhkost tam působila již několik let.Vytvořila jakýsi šelak na povrchu oceli s doprovázejícím
elektrolytem,živeným i mořskou solí.Tato elektrochemická koroze probíhala ve vlhkém prostředí vznikem
drobných galvanických článků a pokračovala dále do hloubky,až by porušila soudržnost materiálu a stabilitu celé
konstrukce!Co tedy zbývalo s ní udělat?
Je zajímavé,že již v roce1976 měla vojenská jednotka umístěná v západní Evropě vypracovat plán na demolici
těchto věží.Její příslušník McNiven obvinil z nařízení přípravy bývalého ředitele CIA Georga Bushe staršího.
Bývalý příslušník jednotky tak vedl soudní spor s prezidentem v roce 2004!
Ale i již v roce 1976 14.2. hořelo ve třech patrech severní věže,mezi 9 a 17 patrem,celých 6 hodin.Nebyl již i Nebyl to již první pokus o zjištění proveditelnosti demolice budovy,i přes její výborné reference?
Další pokus o demolici severní věže proběhl neúspěšně ještě v roce 1993,kdy tam asistoval i ing.Phil Schneider.
Mikronukleární nálož z Izraelské Diamony se projevila jako velice nedostatečná.Pro pozdější řízenou demolici
již vybrali modifikovanou nukleární nálož,ráže 10 kt TNT s implozivním postupem a minimalizovaným neutronovým tokem,jenž také nemohl ohrozit město Nový York!Jedině tato nálož,vytvořením vysoké teploty
mohla roztavením spodní části ocelové konstrukce zajistit její pád,ale s použitím dalších výbušnin!
Jak se projevila taková energie,popisovaná zaměstnanci?Ti před ní již nestačili utéct,neboť po její aktivaci
v hlubokém suterénu již zbývalo jen 12 vteřin k sesutí celé věže.Zachránili se pouze lidé popisující účinky jiných,
mikronukleárních náloží u obvodových sloupů,jejíž energie jimi vrhala na zdě v suterénech.Zajímavý postřech
měli příslušníci ochranky,kteří po nárazech letadel slyšeli vracení uhnuté věže o 30,respektive o 40 stupňů,
jako pochod vojenské jednotky.
Letadla budově vůbec neublížila,i když podtrhla řadu sloupů(viz týdeník amerických inženýrů)!
Příhradové nosníky zmiňované v Oficiální zprávě jsou jen vějičkou pro naivní věřejnost!
Důkazem o nepřítomnosti ohně ve věžích WTC je spousta vylétnuvších papírů z nich na ulici!
Jedině bezpilotní letadlo dokázalo tak manévrovat a udržet požadovaný směr před úderem do určených míst věží!
 Jedině nukleární zdroj dokáže takto ohnout takový mohutný,ocelový stropní nosník 75/40 cm!
 Přeražená řada obvodových sloupů nepřivodila sesutí věže podle týdeníku amerických inženýrů!
 Postávající žena v proraženém otvoru Edna Cintronová,dokázala přežít i po výbuchu,prorážející výbušniny pod
přilétnuvším letadlem!

pondělí 13. června 2011

Nelze považovat seismický záznam nukleárních výbuchů za zemětřesení.

Ve dvanácti záznamech seismické stanice v Palisades,34 km vzdálené od Nového Yorku,Kolumbijská univerzita
vytvořila zajímavé,nezpochybnitelné důkazy,odhalující nejen průběh událostí vedoucí postupně ke zřícení obou věží 11.září 2001,ale očividně naznačila ohromnou energii,která jediná byla příčinou jejich kolapsu!
*Začněme podle obrázku seismiky na horním řádku,tedy nárazy letadel,kde evidujeme tak zvané impakty budov:
první náraz v 8:46:26 do severní věže letadlem podle odborníků bezpilotním Predátorem (podle oficiální zprávy AAFIT 11),měl hodnotu 0,9 ML.Zde si všimněme na začátku jakéhosi závrtů před časovým údajem o vniknutí
do budovy,ale po něm již snadné vniknutí letadla pomocí protibunkrové výbušniny B-61-11,se základním potenciálem 2 kt,ale s totální výtěžnosti 340 kt TNT.Na mnoha fotografiích to byl válec 2-3 m dlouhý,směřující
šikmo dolů od trupu letadla.Na videích jsou vidět záblesky při kontaktu letadla s budovou,spuštěné laserem ze 400m  vzdálené střechy chrámu Nejsvětější trojice.Odsud byl pořízen i zvukový záznam obou nukleárních výbuchů(viz. článek o technologiích).
Na 1. zobrazení pod řádkem,teprve po několika vteřinách se záznam rozšiřuje do největšího výkmitu (kdy letoun
narazí do silnostěnných sloupů jádra)a postupně ustává během 35 vteřin do rovnovážné přímky.
Podobný postup lze popsat i u nárazu bezpilotního letounu (oficiálně UAFIT 175)do jižní věže v 9:03,ale s menší
hodnotou energie 0,7 Magnitudy(menší ML v důsledku otáčení letounu před nárazem).
*Úplně jinak vypadá seismický záznam údajně "dopadnutých trosek" budov na třetím a čtvrtém řádku,kde oba
na začátku vytvoří náběh k náhle,zcela otevřené,děsivé amplitudě,jež je opět rychle ukončená,ale mírněji až do
úplného vyšumnění v rovnovážné přímce!Tento záznam však nelze připisovat nárazu trosek,byť jejich váha byla
též značná,ale rozsetá na ploše 16 akrů.Čtyřikrát nižší budova na jižní Floridě zplodila jen 0,3 ML.Náraz
padající budovy měl chytře zamaskovat implozivní nukleární výbuch,jenže od dopadu trosek by vzniklo pouze
zemětřesení!Jeho hodnotu ráže 10 kt s požadovanou minimální,totální výtěžností 1Mt TNT lze i porovnat ze stejné
vzdálenosti s odstřelem 36 tun dusičnanu amonného(1-2 Richterovy stupnice).Na druhém snímku je záznam rozdílu zemětřesení a nukleárního výbuchu v Pákistánu.
Sloučení časů nukleárních výbuchů(12 vteřin před pádem věží rozpoznáno třesením stativů fotografa na videu
architekta Gage,jenž to nerozeznal)a zřícení budov,bylo geniální.12 vteřinový rozdíl je nutný čas pro roztavení
sloupů jádra nukleární náloží,když stabilita obvodových sloupů byla již předem vyřazena mikronukleárními náložemi.Zajímavý je i detailní záznam nukleárního výbuchu se dvěma vrcholy.
Zvukový záznam byl pořízen ze 400 m vzdáleného chrámu Nejsvětější trojice:
http://www.mediumrecords.com/wtc/audio01.html
*Záznam zemětřesení je však úplně odlišný,neboť začátek je pozvolný s malými výkyvy záznamového zařízení,
způsobeného brněním ve vrchní kůře zeměkoule.Pozvolně větší amplituda je důkazem klouzání,hýbající se kůry
a zaznamenaná v obou směrech od rovnovážné přímky.Navíc odborníci rozlišují tyto povrchové vlny podle
písmen P slabou a silnou S u zemětřesení,ale u výbuchu vznikne nejdříve silná P vlna a oslabená S vlna.Vzájemný
rozdíl je hodně velký pouze u výbuchu,kde impulzivní začátek v prostorovém EM pulzu od vyprodukované
energie vytvoří silnou P vlnu.V tomtéž okamžiku maximum výkyvu signálu je prudce ukončeno a již pokračuje
S vlnou nízké intenzity a zmenšující se vibrací,a razící cestu následkům.
U zemětřesení se rozkmitání pohybuje velkou rychlostí vlnami obou typů,kde rychlejší P vlna nízké energie
je následována pozvolnou,ale silnou S vlnou,která však vytvoří zničující zemětřesení!
Kdyby na seismickém záznamu byl úder padající budovy WTC,jak tvrdí oficiální zpráva,tak by obrázek vypadal
jako záznam zemětřesení,takže Indiana test nám potvrdil jasný nukleární výbuch 11.září 2001.
Podle Williama Tahila Ba.
Padající trosky věží WTC nemohly vytvořit větší náraz také proto,jestliže jejich 2/3  po rozdrcení na prach a písek vylétlo pyroklastickými proudy z vrcholů věží do prostoru nad Novým Yorkem,kde byly dlouhodobě
neseny vytvořeným aerosolem.
Obrázek zplodin po pádu 30 patrové budovy

Rozdíl v zobrazení nukleárního výbuchu červeně a zemětřesení modře

 Záznam jednoho nukleárního výbuchu na WTC 11.září 2001 se dvěma vrcholy

sobota 11. června 2011

Požáry mrakodrapů s ocelovou konstrukcí,nikdy nezapříčinily jejich kolaps,či pád.

Porovnání ohně v Madridu 2005 a kouře na WTC 11.září 2001.
 Oheň dvacetiposchoďového hotelu v Pekingu 9.2.2009,také nebyl zničující
Hořící Windsor Building v Madridu 2005
 Zuřivý oheň mrakodrapu Meridian Plaza ve Filadelfii v roce 1991
 Oheň budovy Interstate Bank-celkový pohled
Přehled dosavadních požárů v mrakodrapech s ocelovou konstrukcí:
1)5.8.1970 v Novém Yorku hořela budova Meridian Plaza 1 míli od budoucích věží WTC,kde v 6 hodin
odpoledne vzniklo několik ohňů a explozí v různých podlažích,ale ani po šesti hodinách nedošlo k jakémukoliv poškození ocelové konstrukce!
2)14.2.1975 opět v Novém Yorku,hořela již dostavěná budova severní věže WTC ve třech patrech,mezi
devátým a sedmnáctým podlaží bez většího poškození.Byly vyměněny pouze některé spoje mezi stropními
trámy,tvaru I 75x40 cm a silnostěnnými sloupy jádra o tloušťce stěny 10cm(do poloviny výšky budovy).
3)4.5.1988 v budově Interstate Bank se 64 poschodími a opět s ocelovou konstrukcí,hořelo ve třech patrech od patnáctého výše,i ve výtahu a na střeše.Požár trval tři a půl hodiny,ale ocelové prvky nebyly
vůbec poškozeny,přestože vzniklá škoda činila dvě stě milionů dolarů!
4)23.2.1999 v Philadelfii v mrakodrapu Meridian Plaza se třiceti osmi nadzemními podlažími,začalo hořet
 ve dvaadvacátém poschodí.Zuřivý oheň trval osmnáct hodin a byl největší v tom století.Vzniklá škoda byla jen sto milionů dolarů,přestože byl tak velký.
5)17.10.2004 v Caracasu ve Venezuele,začalo hořet před půlnocí několik ohňů v třicátém čtvrtém
poschodí a hořelo v šestadvaceti patrech po dobu sedmnácti hodin.Zraněno bylo čtyřicet hasičů od vysokého žáru a kouře.
6)9.2.2009 v Pekingu v téměř dvacetiposchoďovém,honosném mrakodrapu,zasáhl bouřlivý oheň kolem
dvacáté hodiny večer a pohltil jej během dvaceti minut.Hořel minimálně tři hodiny až do půlnoci.Navzdory
takovému rozšíření v pozdních hodinách,tak ani zde nedošlo ke zřícení!
*Proč u mrakodrapů s ocelovou konstrukcí nikdy nedošlo ke zřícení budovy?Protože pouze ohněm
nábytku a veškerého vybavení budov,vznikne žár pouze kolem 360 °C(dále nepodporovaný dalšími zdroji),
takže nedosáhne ani na první kritický bod oceli 550 °C,takže nemůže ohrozit ani spoje v konstrukci,natož
stabilitu silnostěnných jádrových sloupů.Což je popsáno u prvního ohně severní věže 14.2.v roce 1975.
Jiná je situace u výškových budov železobetonových,kde dochází k postupnému praskání vrchních vrstev betonu a ocel bez vrchní ochrany ztrácí stabilitu.I tak to musí být dlouho probíhající oheň,jako 12.2.2005
v Madridu hotel Windsor Tower po dvaceti hodinách.Tam se zřítily postranní sekce na spodní patra,
ale ty vydržely vzniklé zatížení bez následků.Takže ani takový postup nelze obhájit při nějaké demolici!
*Úplně jiné hodnocení si zaslouží budovy,sousedící s WTC!
Například budova často zmiňovaná s číslem 7,kde podle oficiální zprávy vzniklý oheň byl příčinou jejího
rychlého pádu.Oheň tam byl minimální a vytvořený podle návodu iniciátorů až po zřícení věží v době,
kdy byla pozornost upřena těmto padajícím věžím.Ale stejně si každý mohl všimnout těsně před začátkem
zřícení této budovy 7 prolomení horní roviny střechy!To je znamení,že byla podtržena důležitá
podpěra,nemluvě o ostatních 24 jádrových a 58 obvodových sloupech,ocelových sloupech.Navíc i zde
v suterénu se také našla roztavená ocel,jako pod věžemi WTC(potvrdil Mark Loizeaux-prezident Controlled Demolition i ing.Leslie Robertson,neboť viděli ji ještě po 21 dnech tekoucí).Zde však nemohla být použita nukleární nálož,protože se nad budovou neobjevil typický  sloup zplodin a plynů,ale ani vyvěrání
mohutnými proudy ze střechy,jako u budov WTC!Důkazem o jiném řešení je bílé,pyroplastické proudění
husté mlhy,líně se zvedající kolem.I zde lze použít návod od generála Bentona K.Partina pro umístění
mikronukleárních náloží k obvodovým sloupům i se startující výbušninou C 4.
*Zvláštní kapitolou je příprava,také úmyslné demolice budovy 5,na níž náhodou přišel ing.Jonathan Barnett
při plnění svých poviností ředitele protipožární ochrany WTC.Se svým doprovodem hodnotil její poškození
a užasli v horních patrech nad navezením velkého množství drtě.Účel tohoto konání pochopili,až když
objevili ve spodním patře připravenou podpěru k podtržení!Náhle si uvědomili,v jakém jsou ohrožení
a prchali dolů.Zachránil je lépe zabezpečený prostor garáže a my jsme mohli přijít o mnohé důkazy
od velmi zkušeného odborníka!Pod budovou v zásobovacím tunelu byl nalezený další důkaz o přípravách
demolice celého prostoru,protože tam stálo auto s prázdnými koly,ale naplněné zlatem a opuštěné eskortou
na cestě od jižní věže,kde správci ochraňovali jeho hodnotu ve výši 160 miliard dolarů od bank v Šanghaji,
Honkongu,Nová Scotii,New Yorku,CHase Manhattanu a j.

úterý 7. června 2011

Kam se ztratila radioaktivita nukleárních výbuchů z 11.září 2001?

Výpověď radioaktivity od mikronukleárních náloží musíme vyloučit,neboť ji nevyrobí!Zbývají tedy dva výbuchy implozivního typu po sobě jdoucí v malé časové následnosti,která eliminuje množství jejich
radioaktivity.Bezprostředně po prvním nukleárním výbuchu pod jižní věží,se na obloze objevila oslnivá zář
blesků,které začínají svou pouť z vrcholu této věže a další vycházejí z ní již poněkud rozvětvené,i šikmo
dolů a naznačují interakci nukleární energie s atmosférou.Tento obraz jsme mohli vidět z reportáží z války
v Iráku.Také tuto souhru potvrzuje expert dr.Soxenfus.
Obloha se náhle zatemnila a spustil se hustý,vytrvalý,třídenní déšť.Tyto vizuální efekty nám samozřejmě unikly!
http://video.google.com/videoplay?docid=2856557841553891683&hl=en
http://www.metacafe.com/w/73442/
Tyto nukleární nálože musely mít každá minimálně 1 Mt TNT(trinitrotoluenu)v totální výtěžnosti,čemuž
odpovídá výzva ráže,minimálně 7 kt od běžných nukleárních komponentů s plutoniovou rozbuškou a uranem
238 v plášti.Tato podmínka velikosti totální výtěžnosti je nutná pro vznik elektromagnetického pole a následujících
pulzů.Vzniklá radioaktivita se zbraňovou plazmou byla prostoupena magnetickým polem země a odsunuta
ve směru otáčené zeměkoule do nedalekých lokalit.Nikdo ji neměřil,protože iniciátoři si byli jistí jejím brzkým
odklizením z prostoru Ground Zero do míst bez obyvatel.Avšak při základním štěpení vznikly další úlomky,
jejichž atomy s intenzivní koncentrací radioaktivních neutronů byly pohřbeny pod zřícenou budovou.Toto
jejich utajené úložiště vykázalo u tritia ještě 20 násobek k přiznané  nejvyšší hodnotě u budovy č.6.
Podobná modifikovaná,nukleární zbraň byla rovněž použita u Pentagonu,ale její radioaktivitu již naměřili,
náhodní,vzdělaní lidé!V 7 mil vzdálené Alexandrii byla její úroveň 3 x vyšší-měřena lékařem,a ve 33 milích
vzdáleném Leesburgu,byla její úroveň dokonce 4 x vyšší,než je limit pro volné prostory.
Údaje sdělila Cindy Folkersová z Washingtonské základny nukleárních informací a Záložní služby NIRS.
http://portland.indymedia.org/en/2006/06/341768.shtml
*Pověřená vědecká instituce USGS zjišťovala následky kolapsu,shromážděním odebraných vzorků prachu
12 cm tlustého z 35 míst Dolního Manhattanu,kam dolétl v obrovském pyroklastickém proudění z věží ve
formě aerosolu.V něm našli mnoho chemických prvků,ale i dost toxických a vzácně se vyskytující,jako baryum,stroncium,thorium,cesium,lanthanum,ytrium.Rovněž některé,vyskytující se pouze v radioaktivní
formě po výbuchu.
Nejvíce vypovídající byl odběr ve vzdálenosti 0,15 míle na pozemku WTC 01-16,kde bylo naměřeno
3,67 g barya/kg prachu a 3,08 g stroncia/kg prachu.Druhý vzorek odebraný z WTC 01-02 ve směru k East River měl hodnotu 1,07 g barya/kg prachu a stroncia 0,7 g/kg prachu.
Ostatní odběry vykázaly 400-800 mg barya/kg prachu,přičemž nebezpečná hodnota je již nad 400 mg barya/kg prachu!Nebezpečné stroncium vytlačuje z kostí a zubů kalcium a tak je zeslabuje až k rakovině!
Třetí rozhodující prvek s vysokou koncentrací zinku na lokalitě WTC 01-02 2,99 g/kg prachu,naznačil
významnou úlohu pro odstranění radioaktivity ve zrychleném procesu rozkladu,ale vztahem k baryu a stronciu
(toxickým)vždy s opačnou koncentrací.Podobné vlastnosti ze stejné skupiny prvků má i kadmium,vyskytující
se se stejným množstvím!
Pro rozklad radioaktivity jsou zřejmě nejdůležitější dvě cesty skrze uvedené baryum a stroncium,až do prvků
stálých bez radioaktivity neodym a zirkonium.Těchto cest k uvedeným prvkům je však mnoho s různými
odbočkami,a vždy se zřetelným uvolněním energie.Navíc trasa je komplikovaná velmi rozdílnými
radioaktivními izotopy každého prvku.
Nejdůležitější mechanizmy rozpadu radioaktivních prvků:
Vylétnuvší záporný elektron,nebo odnesený beta částicí,zvýší celkový kladný náboj jádra a navýší jeho
atomové číslo o jedno.
Vyzařováním pozitronu i beta+ částic snižuje prvek cvé atomové číslo.
Ukořistěním elektronu(EC),nebo beta částice,jádro atomu také snižuje své atomové číslo.Vyzářením alfa
částic z jádra atomu,klesne atomové číslo o dvě a atomová váha o čtyři,což potvrzuje výskyt thoria
v tabulce USGS.Jeho množství je stejné jako stroncia!Je to další důkaz o nukleárním výbuchu!
Změnou počtu neutronů v atomové váze nedojde ke změně atomového čísla v množství protonů,ale prvek
získá radioaktivní izotop.
*U obou nejdůležitějších cest rozpadu vyzářenými beta paprsky od xenonu i bóru přes barium a stroncium stoupá atomové číslo po jedné.Co se stane?Vyzářením záporného elektronu je také neutron znehodnocený,
zejména když odmítne změnu s náhodným kladným protonem a atomové číslo navýší se po jednom prvku.
Některý izotop od xenonu se nerozkládá zářením beta,ale pozitrony,nebo dokonce chycením elektronu
a pohlcením beta paprsků.Když se to stane a protony v jádře slušně neutralizují pohlcené elektrony a tak je
otočík neutronům.Atomové číslo potom spadne po jedné číslici,místo obvyklého zvyšování.Některé izotopy
od dcer produktů xenonu,vytvářené tímto mechanizmem,také pohlcují elektrony a tak nepřetržitě rozkládají,
nebo přeměňují cestu rozkladu.Kdo se v tom potom vyzná?Jen počítač!
Zdrojem informací o izotopech prvků byl článek Johna Emsleye"The Elements"OUP,Third Edition 1999,
z něhož také čerpal autor William Tahil Ba.Kdo tyto informace potřeboval?Jedině konstruktér zbraně!
Na Ground Zero se tak gama paprsky neměřily,protože radioaktivita byla prý ihned odstraněna.Možná,
ale ona se neměřila ani u Pentagonu,přestože ji naměřili ve 4 x větší koncentraci,než je limit ve vzdálenosti
33 mil v Leesburgu.
*Prezident Federace amerických vědců dr.Henry Kelly již v roce 2002 upozornil senátní komisi na možné
 nebezpečné znečistění,nejhustěji obydlené části Dolního Manhattanu v NY produkty"jen" špinavé bomby
(neznal údaje USGS).Izotopy kobaltu a cesia by prý zamořily výrobny potravin a jejich rozvozem by byly
zasaženy rozsáhlé oblasti(až 1000 km čtverečních),a způsobily by  v hustém zalidnění až 100 x vyšší možnost
získání rakoviny od zbytkové radiace.Nevyloučil evakuaci obyvatel ani demolice budov před znovu osídlením.Dr.Kelly ještě v té době netušil skutečnost,která se již stala 11.září.
Jenže dnes se již tyto izotopy objevily na 80 místech Nového Yorku v tak zvaných horkých skvrnách.
Nejen v kamenných podstavcích soch,ale zejména v průjezdu Národním parkem,který je dlouho uzavřen.
Snaha amerických a izraelských vědců o odstranění radioaktivity byla jistě vědecky záslužná,ale Kainovo


znamení jim zůstane navždy-usmrcením 3000 vlastních občanů,roztrháním a vypařením jejich těl do trosek!
Veškerá populace v Novém Yorku se stala pokusnými králíky ve velmi sofistikovaném experimentu!

I práce skupiny ing.Jonathana Barnetta posloužila k mystifikaci veřejnosti.

Téměř vodorovný kouř,vycházející z dosud stojících věží WTC,je důkazem o použití obtížně hořícího
dřevěného uhlí,které mělo obalamutit veřejnost hustým kouřem,po celou dobu do kolapsu věží.Kouř
měl být důkazem velkých teplot v budovách,což se nepotvrdilo!
Ing. Barnett býval ředitelem protipožární ochrany na WTC až do jejího kolapsu,proto FEMA(Federální
agentura pro mimořádné události) ustavila jakýsi Snový tým z inženýrů venkovských institucí,ke zkoumání
příčin podivné destrukce obou věží i budovy 7.Ing.Barnett byl vyzván,aby vybral a sestavil 24 vhodných
odborníků.Nejdříve jim vysvětlil ojedinělost konstrukce obou věží,jež zkolabovala,přestože byla dostatečně
vybavena proti otřesům,zapuštěnými 47 sloupy do skalního podloží!Představil jim své pověřovací listiny  k
vyšetřování příčin události,v nichž měl i mistrovský stupeň v protipožární ochraně od WPI.Jeho mistrovská
téze obsahovala vyhledávání seizmických příznaků v ohrožených budovách a jejich hodnocení,doktorská
disertace zpracovala mechanický inženýring a s úspěchem jej obhájil též před WPI.Svou praxi zahájil zkoumáním ocelové konstrukce po ohni.Potom mu byl propůjčen PhD a pokračoval v práci v samotné WPI,
jako 1.asistent ředitele v Centru studií protipožární bezpečnosti.V roce 1989 se stal asistentem profesora
v disciplině odstraňování seizmických poruch.Dnes i on je samostatným profesorem v protipožární ochraně
i odstraňování seizmických poruch,působením na této Vysoké škole.
Založil v Austrálii společnost Project Center a je jejím ředitelem.
*Jeho nový tým po 11.září pracoval v prostoru kolem vytvořených kráterů na ploše 16 akrů(0,64 ha).
Jejich úkolem bylo odvážet potrhaná mrtvá těla na nedaleký pozemek State Island.Třídili lidské kosti podle
velikosti celý měsíc za nepolevujícího,silného zápachu.Oficiálně rozmlouvali s očitými svědky,prozkoumávali
i zbytky spadnuvších konstrukcí v zaplněné ohradě po jejich převezení.Vzorky oceli byly vybírány ke
katalogizování pro další studie i pro pozdější analýzu ve WPI(více v knize Deep Mystery of Melted Steel).
Při jejich práci je obtěžoval aerosol i všude přítomný azbest.Zvláště je upoutala příprava netypické demolice
budovy 5 (v části Požáry mrakodrapů).
Při kontrole odvážených mrtvol,chtěl je vidět i naložené na autech.Všiml si,že personál aut byl vybaven proti možné kontaminaci.S hrůzou zjistil,že on takové informace neměl a že nepatří mezi poučené.Ihned odjel
do svého bytu,kde provedl osobní očistu,vytřel celý byt a auto omyl v myčce.Po návratu na pracoviště
vyzval neznámé lidi k urychlenému opuštění prostoru Ground Zero a jeho inženýry poučil o nebezpečí z tritia!
Naivně se věnovali shromažďování videonahrávkám,rozborům a hodnocení tisíců detailů z fotografií!
*Profesor Jonathan Barnett se již dlouho na Vysoké škole protipožární zabýval úkoly související i s ohněm
skladišť hořlavých hmot,s kolegou odhadovali velikost ohňů i jak mnoho kyslíku se spálí palivem tohoto
letadla.I se svými žáky hodnotil  selhání analýz a pomocí kalkulací zjišťovali nutné množství leteckého paliva
pro vzniknuvší ohnivou kouli(evidentní příprava na pozdější použití technologií při řízené demolici 11.září).
Měli též vytypovat a posléze vybrat oheň či kouř,který by byl nejvíce přesvědčivý pro světovou veřejnost,
že v budově hořelo množství ohňů! Později z posledního telefonátu z kolabujících věží vyplynulo,že v horních patrech byl jen dusivý kouř z předem navezeného dřevěného uhlí,jak vidíme na snímku(je proto lehký a úplně vodorovný!)
Měli stanovit výpočtem rozsáhlou proměnlivost a nastavení rozličných postupů a složitostí s odstupem
určité časové vzdálenosti,která však nastala nečekaně brzy!Mamutí úkol si žádal usilovné hledání problémů a jejich
řešení počítačem!Barnett řekl,že na hodnocení kvalitního ohně měli jen týden a na předvedení po třech
týdnech práce,pouhých 40 minut před skutečnou událostí 11.září.Kompletní provedení na zkušební budově
již nebylo možné,pro pevně stanovený termín stržení věží!Napsal Joan Killough-Miller.
http://www.wpi.edu/News/Transformations/2002Spring/fall.html
Nikdo z nich netušil,že bude obětováno i 3000 lidí na obou věžích (americkými náložemi)kvůli další
požadované dominanci USA v získávání ropy a jiných energetických zdrojů v okupovaných zemích
Iráku a Afganistánu.Na snímku je dr.Jonathan Barnett,profesor protipožární ochrany.
Dr.ing.Jonathan Barnett je odborník v protipožárních situacích a dokázal svou prací,že mrakodrapy
s ocelovou konstrukcí nikdy nemohou spadnout po požáru v nich!

středa 1. června 2011

Technologie použití nukleárních náloží,termitů a termátů 11.září 2001.

Tento 270 tunový kus oceli letěl 120 m a hluboce se zaryl do fasády WFC.To musela být energie!
Nejdříve posuďme názor finského odborníka a vojenského poradce,který se zúčastnil prací na podobných projektech a nakreslil schematicky umístění nukleárního zařízení v nejnižším suterénu budovy.
Běžně při takových nukleárních testech vzniká teplota i několik milionů stupňů Celsia.Zde by však vznikla
teplota mnohem menší,protože nálož pracovala jednak v implozivním režimu,a hlavně byla mnohem menší!
Podle odborníků vzniknuvší teplota ohřeje celou budovu natolik,že veškerá voda v její konstrukci se změní
v páru a může změnit svůj objem až 25 x!Stoupající směrem nahoru v rozšiřujícím se koridoru,drtí vše živé
i neživé(beton,ocel)na mikročástice 30-70 mikronů.Když zmíněný koridor dostoupí do té úrovně,že se dotkne okraje budovy,tak začne obrovskou silou své energie,umocněné počátečním přívalem neutronů
17,6 Mev i dodatečným štěpením beta částic na 18,6 kev vyvrhovat i to,co dosud tlak páry nestihl rozdrtit
(kusy ocele stropních nosníků i sloupů-270 tunový letěl 120 m a zapíchl se hluboko do fasády WFC).
Uváděné hodnoty neutronů i beta částic byly uveřejněné v americké vědecké diskuzi podle nuke testů.
Nutno dodat,že tento vývrh byl umožněn odřezáním obvodových sloupů v úrovni,kam dostoupal koridor páry.Zde konstruktéři použili termátové nálože s pracující teplotou 2500 stupňů Celsia/sec. a tím otevřeli
cestu vývrhu pro tak velké kusy oceli,jako ten nejobjemnější 2 x převyšoval váhu letadla Boeingu (lze vidět
na videu architekta Gage).Tyto nálože tak také otevřely vrch budovy pro činnost silnější nálože,která svou
energií ze suterénu poslala páru vzhůru dodělat skrytou demolici před zraky veřejností,stále uvnitř věže.
Kdy byly nukleární nálože vůbec iniciovány?To je poznat na videu,které uveřejnil ve svém pořadu ing.architekt Gage,kde stojan fotografa začal vibrovat 12 vteřin před kolapsem věže,a zde si tento odborník
ani neuvědomil,že tím pootevřel cestu pro potvrzení nukleární hypotézy.
*Příprava demolice však spočívala v přikládání mikronukleárních náloží s výbušninou C4 ke každému sloupu
na obvodě budovy tak,jak to popisoval generál Benton K.Partin v dopise každému kongresmanovi,
při přípravě demolic federálních budov.Důkazem o jejich použití je ucházející bílý kouř od základů,jenž
zaplňoval postupně rozsáhlé prostranství kolem věží celou dobu od jejich iniciování v době nárazu letadel.
O jejich spuštění informovali zranění pracovníci v té době působící v suterénech.Úkolem těchto náloží bylo
dostatečně nahřát obvodové sloupy snížením jejich pevnosti o 50 procent,asi tak do prvního kritického
bodu oceli (550°C) tak,aby potom nekladly odpor padající konstrukci.Pozvolné proudění bílé,husté mlhy
od výfuků těchto náloží nám zatajilo první tragédie,neboť energie náloží také vyvrhla z dílen věží 50-tunový
lis i s obsluhou z každé věže(potvrdil vedoucí inženýr Mike Pecoraro).
*Tyto obvodové sloupy bylo nutné ještě průběžně,podle rychlosti padající budovy odřezávat pod stropy
v každém patře.Je uváděno 10 000 těchto termitových náloží předběžně instalovaných v minulých měsících
před události.Jejich tvar prutu byl nasměrován šikmo dolů dovnitř budovy,aby padající konstrukce se svezla
do svého půdorysu.Trhací síla 200 tun na 1 cm pracovala rychlostí 8 km/sec.Nejdříve byly při instalaci
rádiem odblokovány a potom elektronicky odpalovány z vrtulníků(na videu Ricka Siegla).Jejich stín byl
pozorovatelný i na fasádě věží.Postupné odpalování naznačovali i záchranáři po události na videích.
Tady nás nutně napadne,proč v té době byl vydán zákaz startů veškerých leteckých prostředků,které by
evidentně narušily činnost helikoptér,ze kterých elektronickými impulzy byla usnadněna demolice,Z tohoto
důvodu lze též pochopit,proč 2/3 vojenských letadel se zúčastnilo nacvičování odolávání nenadálé, fiktivní
ruské invazi na Aljašce a zbývající též daleko na jihu USA(asi proti mimozemšťanům).
Tato technologie demolice,využívající popsaných prostředků,dokázala přesvědčit naivní veřejnost o tom,
Příprava náloží termitů na sloupy pod stropy každého podlaží

Schematický nákres umístění náloží ve výškové budově

Důkaz o dobře provedené činnosti,předem instalovaných termitových náloží.  
že lze zbourat 400 m vysokou budovu od shora,jenže vlastní proces destrukce byl podmíněn podtržením základů a probíhal uvnitř budovy skrytě,uzavřené hliníkovým pláštěm!!